Avec toi ennuie jamais
Avec toi on ne s'ennuie jamais